Strona o historii antycznej

Tag: prawo

Prawo w Atenach

Najbardziej znanym prawem jest prawo ateńskie. Rozwijało się ono od czasów królewskich w IX wieku p.n.e. Pierwsza próba jego spisania miała miejsce za Drakona w VII wieku p.n.e. Kolejne próby podejmowali Solon i Klejstenes. W czasach Peryklesa nastała demokracja. Główną rolę w uchwalaniu praw miało zgromadzenie obywateli. Upadała ona w wynik wojny peloponeskiej. Po rządach trzydziestu tyranów ponownie spisano prawa. Zachowało się wiele inskrypcji, glinianych ostraków oraz mów wygłaszanych w sądach i zgromadzeniach publicznych.

Więcej o prawie w Atenach.

https://www.jstor.org/stable/44157492

Prawo konstytucyjne

prawo

Polis greckie miały prawa regulujące relacje w państwie. W dużej mierze były one oparte na zwyczajach. Oprócz nich istniały również prawa skodyfikowane w dokumentach. Regulowały one główne zasady funkcjonowania polis. Nie było nich jednoznacznego rozdziału różnych władz w polis. Istniały jednak w niektórych państwach metody regulacji jednej władzy przez inną. Każde państwo miało inny, czasami zmieniający się ustrój. Często toczyły się wojny o niego.

O głosowaniu w Grecji

https://www.jstor.org/stable/arion.24.2.0001

Prawo lokalne

Prawo wewnętrzne w Polis greckich było rozbudowane. Różniło się w zapisach zależnie od statusu osoby. Obywatel miał większą ochronę niż inne grupy mieszkańców państwa. Również wśród nich były duże różnice. Prawo zostania obywatelem każde polis samo ustalało. Prawo dotyczyło zarówno relacji handlowych, ziemi jak i dziedziczenia. Wiązały się z tym prawa o adopcji oraz dotyczące niewolników. Prawo greckie rozwijało się od czasów archaicznych aż do hellenistycznych.

O sytuacji prawnej ówczesnych niewolników.

https://www.jstor.org/stable/10.7834/phoenix.70.1-2.0064

Traktaty między polis

Układy między grekami były częste. Zawierano zarówno umowy pokojowe jak i sojusznicze. Były także traktaty handlowe. Układy były zawierane na określony czas. Czasami było to 10 dni, a w innych wypadach było to na wieczność. Prawo międzynarodowe opierało się na zwyczajach i za każdym razem inaczej je stosowano. Nie było ówcześnie skodyfikowane.

Więcej o ówczesnych traktatach.

https://www.jstor.org/stable/44079947

Prawo Greckie

Prawo w Grecji Antycznej było rozbudowane. Każde polis miało własne prawa i różniło się co do ustroju. Niektóre były bardziej zaawansowane. Często również się zmieniały. W ówczesnej Grecji istniało prawo zarówno pisane jak i zwyczajowe. Obejmowały one właściwie wszystkie sfery życia społecznego. W tej części omówimy je wszystkie.

© 2023 Jaskinia Historii

Theme by Anders NorenUp ↑