Strona o historii antycznej

Kategoria: Najdawniejsze dzieje Grecji (Page 2 of 7)

Igrzyska Olimpijskie

Pierwsze Igrzyska w Olimpii miały odbyć się w 776 roku. Przez długi czas ograniczały się do biegów na różnych dystansach. Pierwszy był na długość stadionu czyli około 180 metrów. Biegano nago a na stadionie mieściło się około dwudziestu biegaczy. Pierwszym zwycięzcą był Koroibos z Elidy. Dopiero po około stu latach zaczęły pojawiać się inne zawody.

O początkach igrzysk olimpijskich.

https://www.jstor.org/stable/4433025

Gimnazjon

Centrum sportu w każdym polis greckim był Gimnazjon. Znajdowały się w nim pomieszczenia do przygotowania do zajęć jak i duży plac do ćwiczeń. Były gimnazjony początkowo budowane z drewna, później z kamienia. W każdym byli nauczyciele dbający o właściwy przebieg ćwiczeń. Były to najczęściej zapasy, biegi lub rzuty przedmiotami.

O wpływie Gimnazjonu na rozwój sportów walki.

https://www.jstor.org/stable/24699934

Sport w Antycznej Grecji

Sport był powszechnie uprawiany w antycznej Grecji. Każde polis miało gimnazjon, w którym odbywały się ćwiczenia sportowe. Najczęściej miały one miejsce nago. Często odbywały się zawody przy okazji świąt religijne. W najbliższych częściach zajmiemy się tym tematem.

Prawo w Atenach

Najbardziej znanym prawem jest prawo ateńskie. Rozwijało się ono od czasów królewskich w IX wieku p.n.e. Pierwsza próba jego spisania miała miejsce za Drakona w VII wieku p.n.e. Kolejne próby podejmowali Solon i Klejstenes. W czasach Peryklesa nastała demokracja. Główną rolę w uchwalaniu praw miało zgromadzenie obywateli. Upadała ona w wynik wojny peloponeskiej. Po rządach trzydziestu tyranów ponownie spisano prawa. Zachowało się wiele inskrypcji, glinianych ostraków oraz mów wygłaszanych w sądach i zgromadzeniach publicznych.

Więcej o prawie w Atenach.

https://www.jstor.org/stable/44157492

Prawo konstytucyjne

prawo

Polis greckie miały prawa regulujące relacje w państwie. W dużej mierze były one oparte na zwyczajach. Oprócz nich istniały również prawa skodyfikowane w dokumentach. Regulowały one główne zasady funkcjonowania polis. Nie było nich jednoznacznego rozdziału różnych władz w polis. Istniały jednak w niektórych państwach metody regulacji jednej władzy przez inną. Każde państwo miało inny, czasami zmieniający się ustrój. Często toczyły się wojny o niego.

O głosowaniu w Grecji

https://www.jstor.org/stable/arion.24.2.0001

Prawo lokalne

Prawo wewnętrzne w Polis greckich było rozbudowane. Różniło się w zapisach zależnie od statusu osoby. Obywatel miał większą ochronę niż inne grupy mieszkańców państwa. Również wśród nich były duże różnice. Prawo zostania obywatelem każde polis samo ustalało. Prawo dotyczyło zarówno relacji handlowych, ziemi jak i dziedziczenia. Wiązały się z tym prawa o adopcji oraz dotyczące niewolników. Prawo greckie rozwijało się od czasów archaicznych aż do hellenistycznych.

O sytuacji prawnej ówczesnych niewolników.

https://www.jstor.org/stable/10.7834/phoenix.70.1-2.0064

Traktaty między polis

Układy między grekami były częste. Zawierano zarówno umowy pokojowe jak i sojusznicze. Były także traktaty handlowe. Układy były zawierane na określony czas. Czasami było to 10 dni, a w innych wypadach było to na wieczność. Prawo międzynarodowe opierało się na zwyczajach i za każdym razem inaczej je stosowano. Nie było ówcześnie skodyfikowane.

Więcej o ówczesnych traktatach.

https://www.jstor.org/stable/44079947

Prawo Greckie

Prawo w Grecji Antycznej było rozbudowane. Każde polis miało własne prawa i różniło się co do ustroju. Niektóre były bardziej zaawansowane. Często również się zmieniały. W ówczesnej Grecji istniało prawo zarówno pisane jak i zwyczajowe. Obejmowały one właściwie wszystkie sfery życia społecznego. W tej części omówimy je wszystkie.

Kalendarz Grecki

Kalendarz w Grecji Antycznej różnił się od siebie w różnych polis. Były to głównie zmiany w stosunku do nazw miesięcy. Ale były też odmienne daty początku roku. Ateny chociażby odmiennie od większości państw greckich zaczynały rok latem. Kalendarze Greckie oparte były o księżyc. Z tego powodu święta były ówcześnie często ruchome.

Więcej na temat kalendarzy w Grecji.

https://www.jstor.org/stable/25068011

« Older posts Newer posts »